Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się za pośrednictwem sekretariatu, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły
 • zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia
 • indywidualny tok nauczania, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły
 • wydawanie legitymacji uczniowskich - wydaje sekretariat
 • wydawanie zaświadczeń, dotyczących realizacji obowiązku szkolnego
 • wydawanie duplikatów

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do sądu rodzinnego

Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • raporty i sprawozdania

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego
 • protokoły Rady Pedagogicznej
 • protokoły Rady Rodziców
 • księga zarządzeń Dyrektora Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-09-2017 - Edycja treści.

05-05-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 174