Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek ( stan na 01.01.2017 )

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE: 1 144381,57

Rzeczowe aktywa trwałe: 1 144381,57

Środki trwałe: 1 144381,57

Budynki, lokale: 1 100 179,53

Skocznia w dal: 4 374,00

Wiata rowerowa ( Roweromania ): 17220,00

Urządzenia techniczne i maszyny: 22 608,04

AKTYWA OBROTOWE: 65 879,22

I. Zapasy: 0,00

Materiały: 0,00

II. Należności krótkoterminowe: 27 623,25

III. Środki pieniężne: 38 255,97

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

SUMA AKTYWÓW: 65 879,22

Majątek : pozostałe środki trwałe: 406 422,15

Wartości niematerialne i prawne: 34 321,50

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: Placówka obecnie nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-02-2017 - Edycja treści.

26-04-2016 - Edycja treści.

03-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 260